Ordlista

Barnsäkerhetslist

En list som begränsar höjden mellan planstegen i en öppen trappa. Förhindrar att barn kan trycka sig mellan stegen och fastna. Förkortas ofta med B-list.  
 

Bjälklag

Bjälklaget är det som finns mellan taket på nedre våningen och golvet på övre våningen. Bjälklaget bär upp den övre våningens golv och får ej försvagas.

Bjälklagsinklädnad

Samtidigt som man monterar en ny trappa är det en god idé att klä in den del av bjälklaget som blir synligt när man öppnat ett trapphål. Kallas också valvinklädnad

Bjälklagsmått

Detta är den tjocklek som mäts upp mellan undertak nedre våning till färdigt golv på övervåningen.

Bjälklagsöppning

Det hål som tas upp där trappan ska placeras. Kallas även trapphål, valvöppning.

Blocksteg

Det nedersta steget i en stängd trappa har ofta större storlek än övriga steg. Detta kallas blocksteg.

Fingeravstånd

Det utrymme som finns mellan vägghandledare och vägg kallas för fingeravstånd. Det är viktigt att detta mått inte är för stort, eller för litet.

Frihöjd

Mätt från det trappsteg som befinner sig rakt under trapphålets kant. Detta är den lägsta höjdskillnad mellan tak och trappa. Bör ej understiga 2 meter.

Frivang

En frivang är ett vangstycke som inte är fastmonterat i en vägg. Det hänger fritt i luften.

Gånglinje

En tänkt linje i trappan. Där man sedan oftast kommer att gå när man beträder trappan. I regel cirka 1/3 av trappans bredd mätt från vägg.

Handledare

Det räcke som man håller i när man går i trappan heter handledare.

Plansteg

Den del av steget som man sätter foten på heter plansteg. I en öppen trappa finns enbart plansteg (med B-list) och i en stängd trappa finns även sättsteg.

Räckespinnar

Kallas även ståndare, spjälor eller pinnar. Är det som sammanbinder vangstycke med överliggaren.

Räckesstolpar

I änden av trappan kan det finnas startstolpar, de är oftast cirka 80 x 80 mm men kan specialdesignas.

Räckesståndare

Kallas även ståndare, spjälor eller pinnar. Är det som sammanbinder vangstycke med överliggaren.

Räckesunderliggare

Detta är den regel som räckesståndare alternativt glasräcke vilar mot.

Räckesöverliggare

Runda handledare kan avslutas med en svarvad knopp.

Slagning

En L-trappa eller U-trappa kan ha vänsterslagning eller högerslagning. Sett nedifrån talar detta om åt vilket håll trappan svänger.

Slutsteg

Benämning på det översta steget i trappan. Det steg som är högst upp och som är i plan med övervåningens golvyta.

Spaljé

Ett räcke som går hela vägen mellan vangstycke och tak kallas spaljé. Kan också användas mellan golv - tak runt trappans öppning, eller delar av densamma.

Stegdjup

Det vågräta måttet på ett plansteg. Man mäter detta i gånglinjen.

Steghöjd

Det lodräta måttet mellan två stycken plansteg. Man mäter från överkant till överkant.

Stegprofil

Framkanten på plansteget (trappnos) kan tillverkas med olika profiler. Den behöver alltså inte vara helt rak.

Stängd trappa

En trappa som inte är öppen mellan stegen.

Sättsteg

I en stängd trappa är det sättstegen som sitter mellan planstegen och stänger utrymmet mellan stegen.

Trappbredd

Den totala bredden av trappan, inklusive sidoliggande vangstycken.

Trappform

Spiral, L-trappa, U-trappa eller rak trappa är standard. Det går dock att modifiera!

Trapphål

Det hål som tas upp där trappan ska placeras. Kallas även bjälklagsöppning, valvöppning.

Trapphöjd

Måttet mellan golv på nedervåning till golv övervåning.

Trappnos

Den yttersta delen av plansteget, framkanten på steget. (se även Stegprofil)

Valvinklädnad

Samtidigt som man monterar en ny trappa är det en god idé att klä in den del av bjälklaget som blir synligt när man öppnat ett trapphål. Kallas också bjälklagsinklädnad

Valvkantsräcke

Kallas också våningsräcke. Istället för spaljé kan man stänga trapphålet med hjälp av ett räcke.

Valvöppning

Det hål som tas upp där trappan ska placeras. Kallas även bjälklagsöppning, trapphål.

Vangstycke

Den del av trappan som bär upp planstegen. Den kan vara frihängande, fastmonsterad i vägg. Sidoliggande är vanligast men kan också vara underliggande.

Våningsräcke

Kallas också valvkansträcke. Istället för spaljé kan man stänga trapphålet med hjälp av ett räcke.

Vägghandledare

Det räcke som är monterat i väggen kallas vägghandledare. (Se även Fingeravstånd)

Ändknopp

Runda handledare kan avslutas med en svarvad knopp.

Öppen trappa

Motsats till stängd trappa. Planstegen saknar sättsteg, Det är helt öppet mellan stegen. B-list bör monteras.